Hans Strijdom

Liefde . Lojaliteit . Passie
Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Skoolreëls

1. Aanvang en verdaging van skooldag, registerklas en wisseling.
2. Afwesighede
3. Busvervoer
4. Eksamens
5. Gedrag buite die skoolterrein
6. Handboeke en Skrifte
7. Klaswisseling
8. Kleredrag
9. Motors, Motorfietse en Fietse
10. Netheid van Terrein en Skoolsaal
11. Pouses

12. Saalopening
13. Tasse
14. Verlof tydens skoolure
15. Toesig
16. Voorkoms
17. Skooldrag
18. Sportdrag
19. Drag vir toere, konserte, ens.
20. Toeskouers by sportgeleenthede en amptelike skoolaangeleenthede.
21. Selfone

1. Aanvang en verdaging van skooldag, registerklas en wisseling.

Die skooldag neem stiptelik om 07:15 in aanvang. Wanneer die klok lui beweeg die leerders direk na die vierkant en neem hulle plekke in. Almal moet dan stilbly vir opening wat deur die personeel of deur lede van die VRL behartig sal word

Sodra die personeel verdaag, beweeg hulle verby die leerlinge en neem agter hulle stelling in.

Na die opening beweeg leerlinge na die registerklas en sal daarna deur klokke verdaag word.

Indien ‘n leerder laat is, moet hy/sy by die kantoor aanmeld alvorens hy/sy in die registerklas toegelaat word. Indien die afwesighede reeds ingestuur is, is dit die leerder se plig om dit by die administratiewe dame reg te stel.

Gedurende die laaste paar minute van die 9de Periode sal die finale akondigings vir die dag gedoen word. Na die afkondigings sal daar ‘n klok lui wat aandui dat die leerlinge hulle boeke kan wegpak, vensters toemaak en afsluit met ‘n gebed.

Leerlinge verdaag elke dag om 13:45 en op Vrydae om 13:00 tensy anders besluit.

Geen afskrywery sal in die registerklas geduld word nie.

Geen gekrap in personeel, leerders of enige ander persoon se eiendom sal geduld word nie.

Leerders mag nie voor die personeelkamer verbystap nie. Hulle mag ook nie in die kombuis of personeelkamer inkom nie.

Leerders mag nie die gang voor ontvangs gebruik voor skool of in die middae na verdaging nie.

Openinge vind op Maandae in die saal plaas en elke ander oggend in die vierkant.

2. Afwesighede

Wanneer ‘n leerder weens siekte afwesig was moet die leerder die daaropvolgende skooldag ‘n verskoningsbrief van sy/haar ouers/voog by die Graadvoog inhandig. Afwesighede van langer as DRIE dae aaneenlopend moet met ‘n mediese sertifikaat bevestig word.

Afwesighede, siektes uitgesonder, moet vooraf gereël word.

Indien leerlinge vir meer as elf(11) dae sonder verskoning afwesig is, kan so ‘n leerling eksamen geweier word.

3. Busvervoer

Wanneer leerders van busvervoer gebruik maak, moet hulle gedrag te alle tye onberispelik wees.

Klagtes vanaf busbestuurders of toesighouers sal in ‘n ernstige lig beskou word en dienooreenskomstig hanteer word.

Leerlinge moet in skooldrag/sportdrag of soos anders gereël, geklee wees tydens sport of ander byeenkomste.

Gebare teenoor of konflik met ander motoriste word verbied. Ordelikheid is ‘n vereiste en die busse moet skoon en onbeskadig gelaat word.

Dit is etiket om die bestuurder te bedank na afloop van die rit.

Afknouery en teistering van medepassasiers sal nie geduld word nie.

Daar moet altyd ‘n toesighouer op die groter busse wees. (Slegs op die 16 sitplek bussie word nie ‘n toesighouer vereis nie.)

4. Eksamens

Die aflegging van eksamen word in Hoërskool Hans Strijdom as die hoogtepunt van die akademiese jaar beskou.

‘n Eksamen atmosfeer en toegewyde studie is ‘n voorvereiste.

Onvanpaste optrede sal net soos in die geval van oneerlikheid met erns bejeën word.

Die leerder word dan afwesig gemerk vir die betrokke vraestel. Die vakonderwyser behou die reg voor vir die afneem van ‘n aanvullende vraestel.

Indien ‘n leerder sonder verskoning van ‘n vraestel afwesig is, ontvang die leerder 0(nul) vir die betrokke vraestel.

Alle Eksamenbenodighede moet tydens die skryf van ‘n vraestel byderhand wees. Niks mag geleen word nie.

 

Geen leerder verlaat die eksamenlokaal voordat die laaste antwoordstel ingeneem is nie.

Indien ‘n leerder oneerlik in die eksamen is, word die leerder se antwoordstel onmiddellik deur die opsiener ingeneem en word hy/sy van ‘n nuwe vraestel voorsien. Die voorval word direk ná afloop van die sessie by die eksamenkommissaris aangemeld.

Indien ‘n leerder se voorkoms of drag nie volgens skoolreëls is nie kan sodanige leerling eksamen geweier word of versoek word om hulle voorkoms reg te stel. Geen ekstra tyd sal in sodanige gevalle toegelaat word nie.

5. Gedrag buite die skoolterrein

Volgens die jurisdiksie van die gedragskode geld hierdie reëls ook buite die grense van die skoolterrein indien die leerders in skooldrag geklee is of deel uitmaak van ‘n georganiseerde uitstappie of toer.

6. Handboeke en Skrifte

Alle handboeke en skrifte in die leerders se besit bly die eiendom van die skool.

Die netjiese instandhouding en versorging daarvan is dus ‘n vereiste.

Geen gekrap in die boeke sal geduld word nie. Potloodmerke moet aan die einde van die jaar weer deur die gebruiker van ‘n handboek uitgevee word.

Verlore boeke moet vervang of betaal word.

7. Klaswisseling

Die klok dui die einde van ‘n periode aan. Dit is ‘n aanduiding vir die onderwyser om die klas te verdaag. Leerders verlaat die klas dan ordelik.

Leerders beweeg langs die kortste roete na die volgende klas.

Leerders op pad na toesig verleen voorrang aan ander leerders.

Geen leerder mag tydens klaswisseling staan en gesels nie.

Leerders gaan onmiddellik die lokaal binne en vertraag sodoende nie die verkeer op die stoepe nie.

Leerders gebruik die stoepe en paadjies gedurende wisseling sodat daar van die grasperke weg gebly word.

Geen leerling mag buite die klas wees na klaswisseling sonder nodige toestemming in sy/haar blou-boekie nie.

8. Kleredrag

Klere moet gemerk wees.

Leerders moet te alle tye volgens die voorgeskrewe skooldragbeleid geklee wees.

Geen afwyking word toegelaat nie behalwe met die skriftelike toestemming van die Graadvoog en die VRL Voog.

Die kleredragregulasies geld ook by alle sport- en kultuurbyeenkomste. By gebrek hieraan kan

‘n leerder versoek word om die terrein te verlaat ongeag die implikasies vir sy/haar span.

Slegs Hoërskool Hans Strijdom sweetpakke en/of Hansiedrag mag by byeenkomste waar ander skole betrokke is, gedra word. Indien ‘n leerder nie oor sodanige drag beskik nie moet skooldrag gedra word.

Die goedgekeurde Eerstespan baadjie, Provinsiale baadjie of Nasionale baadjie (wat in die Hoërskool verwerf is) mag slegs Vrydae of op die dag van ‘n wedstryd skool toe gedra word.

Skooldrag: Somersdrag

Skooldrag: VLR Gr 8 - 11

9. Motors, Motorfietse en Fietse

Slegs leerders met geldige rybewyse mag hul motors en motorfietse op die aangewese terrein parkeer. Leerders met motors moet ‘n parkeerskyfie by die adjunkhoof afhaal nadat sy rybewys getoon is. Dit geld ook vir motorfietse.

Leerders mag nie sonder die toestemming van die Graadvoog gedurende skoolure by motors wees nie.

Dit is die eienaar van die vervoermiddel se verantwoordelikheid om te sorg dat die vervoermiddel behoorlik gesluit is tydens skoolure.

Leerders mag nie langs mekaar op hul fietse ry nie.

Parkering mag slegs op die plek soos deur die hoof beveel, plaasvind.

Alle motor sleutels moet voor die skool begin by navrae ingehandig word. Dit kan weer die middag as die skool verdaag, afgehaal word. L.W.: Die koshuisleerlinge het ‘n ander reëling.

10. Netheid van Terrein en Skoolsaal

Ons terrein en skoolsaal is ons trots en geen rommel word geduld nie.

Geen drink- of eetgoed word in die skoolsaal en klaskamers toegelaat nie.

11. Pouses

Pouse neem in aanvang met die lui van die klok. Leerders word deur die personeel verdaag en beweeg na die vierkant vir afkondigings.

Pouse: afsprake moet so vinnig moontlik nagekom word sodat alle betrokkenes nog geleentheid tot pouse het.

Indien daar die week detensie/werkklas gedurende pouse is, kry die werkklas voorkeur en moet sodanige leerder direk na die werkklas beweeg.

Geen leerder word gedurende pouse sonder toesig in die klaskamers toegelaat nie.

Niemand word gedurende pouse by die fietse, motorfietse en motors toegelaat nie.

Hande vashou en liefkosings word nie toegelaat tydens pouse nie. Die 30cm reël geld deurgaans.

As die klok die einde van pouse aandui, beweeg almal vinnig na hul klasse.

12. Saalopening

Saalopening geskied Maandae in die saal. Elke ander dag sal opening in die vierkant plaasvind.

Leerders beweeg reeds voor die klok lui na die saal of vierkant om tyd te bespaar. Stilte naby die personeelkamer is ‘n vereiste.

Ordelikheid tydens saalopening is ‘n voorvereiste vir die skep van die verlangde atmosfeer tydens opening. Die dra van skoolbaadjies word aangemoedig tydens saalopeninge.

13. Tasse

Leerders mag slegs die standaard grootte tas wat ook op die rug gedra kan word, gebruik. Kantversterkings verhoed die verweer van handboeke en skrifte.

Slegs die leerder se naam, skool en sy telefoonnommer mag op die buitekant van die tas verskyn.

14. Verlof tydens skoolure

Geen leerder mag die terrein sonder die toestemming van die hoof, adjunkhoof, of departementshoof en graadhoof verlaat nie.

Dokters- en tandartsafsprake moet sover moontlik in die middae na skool gemaak word. Afsprake tydens skooltyd lei tot groot ontwrigting.

Indien ‘n leerder by die skool siek word, moet hy/sy by navrae aanmeld. Afhangende van die aard van die siekte sal die kantoor die nodige hulp verleen en indien nodig die ouers/voog in kennis stel om die leerder te kom haal. Geen medisyne word voorsien nie.

Geen leerder mag laat kom in die klas sonder ‘n brief van ‘n onderwyser of die kantoor nie.

15. Toesig

Wanneer ‘n personeellid afwesig is moet die leerlinge onmiddellik na die toesiglokaal beweeg, of soos dit die oggend met hulle gereël is.

16. Voorkoms

Seuns:

Die tradisionele snit by Afrikaanse hoërskole is dat seuns se hare kort en netjies moet wees. Die skool behou hom self die reg voor om te besluit wat kort en netjies is. Oor die algemeen kan dit as

volg gestel word: Hare mag nie langer as ‘n vingerbreedte bokant die werkbrou wees as dit vorentoe gekam word nie. Hare moet egter skuins op vanaf die haarlyn gesny word. Hare mag nie sodanig geknip wees dat dit rondom die slape en afterkop dik wegstaan nie. Wanneer hare regaf gekam word, mag dit nie oor die ore hang nie. Die bakkebaard mag nie laer as die middel van die oor wees nie en mag nie krul as gevolg van die lengte daarvan nie. Hare mag nie gekleur en gebleik en of gegel word nie. Hare mag nie langer as 3cm wees nie. Hare mag nie regop bo-op die kop gedra word nie.

Direk na vakansies moet die hare volgens die reëls wees. Indien dit nie dadelik korrek is nie, moet die hare afgesny word.

Swart toeryg skoolskoene.

Seuns moet skoon geskeer wees – geen snor of baard is toelaatbaar nie.

Geen armbande, kettings, oorbelle, hangertjies of ringe mag gedra word nie. Slegs polshorlosies en/of “Medic alert” armbandjies is toelaatbaar.

Truie mag nie om die middel geknoop word nie.

Moue van truie mag nie opgeskuif word nie.

Geen kougomkouery in skooldrag word toegelaat nie.

Hemde moet altyd ingesteek wees en kouse moet opgetrek wees.

Geen klere mag onder gryshemp uitsteek nie.

Dogters

Hare moet ‘n algemene netjiese indruk skep. Dit behels dat lang hare (hare wat aan die kraag raak) vasgemaak moet word. Daar word slegs haarrekkies, linte, inskuif of “clip” knippies in skoolkleure toegelaat vir hierdie doel. Kuiwe mag nie oor die wenkbroue hang nie, anders moet dit teruggebind word. Loshangende hare langs die ore ontoelaatbaar. Moet met voorgeskrewe knippies uit die gesigsveld vasgesteek word. Knippies en rekkies kan maroen, blou, swart, wit of bruin wees.

Dun rekbare kopbande, in voorgeskrewe kleure, mag gedra word

Hare mag nie gekleur of gebleik word nie. Geen “highlights” of “gel” word toegelaat nie. Kleursjampoe wat ‘n verandering in haarkleur veroorsaak, is ook ontoelaatbaar..

Hare moet netjies en vas wees. Geen opgebondelde hare word toegelaat nie.

Verlengstukke in die hare is ontoelaatbaar.

Slegs klein silwer of goue oorringetjies of knoppies is toelaatbaar. Slegs een oorringetjie per oor in die oorbel word toegelaat. Dit mag glad nie hoër op in die oor gedra word nie. Wit steentjies so groot soos knoppies is ook toelaatbaar. Pêrel oorbelletjies moet so groot soos ‘n vuurhoutjieknop wees.

Slegs ‘n polshorlosie en/of “Medic alert” armbandjie mag aan die arm gedra word. Geen ringe behalwe ‘n seëlring aan die vingers word toegelaat nie.

Geen grimering mag saam met skooldrag gedra word nie. Slegs ‘n klein bietjie onderlaag, wat onopsigtelik aangewend is, mag skool toe gedra word.

Wenkbroue mag nie getint word nie.Geen ekstra juweliersware mag saam met die Hansiedrag gedra word nie.

Naels moet skoon en geknip wees. Die lengte van die nael mag nie meer as 3mm wees vanwaar die nael die naelbed verlaat nie. Slegs kleurlose naellak word toegelaat. Geen “tips” of vals naels word toegelaat nie.

Truie mag nie om die middel vasgebind word nie.

Romplengtes – 15cm vanaf die grond in ‘n knielende posisie.

Swart dogterskoolskoene word toegelaat. Geen balletskoene.

Hemde moet altyd netjies ingesteek wees.

17. Skooldrag. (Beskikbaar Modus Uitrusters en Fabi-winkel)

Seuns:

Somer:

Hemp: Grys hemp

Broek: Grys kort broek.

Kouse: Die korrekte lang grys kouse.

Skoene: Swart skoolskoene. Slegs veterskoene word toegelaat.

By hierdie gespesifiseerde somersdrag mag die skoolbaadjie of ‘n

lang/kortmouskooltrui gedra word. Die skool sweetpakbaadjie word ook toegelaat.

Winter: (A-drag)

Hemp: Wit dashemp.

Broek: Grys langbroek.

Kouse: Grys skoolkouse.

Skoene: Soos vir somersdrag.

Das: Blou skooldas. Die dra van ‘n das by A-drag is verpligtend.

Baadjie: Maroen skoolkleurbaadjie.

Vrydae mag provinsiale/nasionale kleure gedra word.

Dogters:

Somer:

Romp: Blou skooluniform.

Broekie: Van dieselfde kleur as die romp.”Ski Pant” Maroen of swart

Kouse: Kort wit kouse. Kouse moet te alle tye omgeslaan wees.

Skoene: Swart skoolskoene. Veterskoene (toeryg) of “Mary Jane” bandjie. Geen “Ballet” tipe skoen of sagte leer tipe skoen nie.

Haartooisels: Slegs soos uiteengesit.

Juwele: Volgens regulasies.

By hierdie gespesifiseerde skooldrag mag ‘n skoolbaadjie en/of ‘n kort/langmouskooltrui gedra word. Selfs ‘n sweetpakbaadjie mag gedra word.

Winter: (A-drag)

Romp/Skooluniform: Dieselfde as vir die somer.

Bloes: Wit dashemp. Dit moet gedra word saam met ‘n kort/langmouskooltrui/sweetpak-of skoolbaadjie tesame met die voorgeskrewe skooldas.

Broekie: Dieselfde kleur as die romp/skooluniform.

Langbroek: Grys langbroek. Volgens die skool se spesifikasies.

Kouse: Skoolkouse of lang grys seunskouse.

Truie: Maroen skooltrui; lang- of kortmou (oortrektrui) Skool sweetpakbaadjie kan ook gedra word.

Skoene: Soos somersdrag.

Baadjie: Maroen skoolkleurbaadjie.

18. Sportdrag

Sportdrag wat tydens amptelike sportbyeenkomste gedra word, word deur die klerekomitee bepaal. Tans kan die Hansiehemp saam met ‘n maroen kortbroek gedra word. Sportskoene (Tekkies) kan daarmee saam gedra word. Indien dit koud is, mag ‘n sweetpakbaadjie gedra word.

19. Drag vir toere, konserte, ens.

Die aard van die toer of funksie sal die drag bepaal. Dit sal vooraf aangekondig word. Die sporthoof en klerekomitee moet geraadpleeg word.

By amptelike geleenthede: Gewoonlik A-drag.

Eerstespanne word toegelaat om hul drag vir die jaar te dra. Hierdie drag moet in samewerking met die klerekomitee bepaal word.

20. Toeskouers by sportgeleenthede en amptelike skoolaangeleenthede.

Gewone skooldrag (afhangende van die seisoen)

21. Selfone

Leerlinge mag nie selfone tydens skoolure gebruik nie. Met oortreding van die reël word selfoon gekonfiskeer en ‘n bedrag van R50 word by kantoor inbetaal. Na sewe dae kan die leerling sy/haar foon terugontvang.