Hans Strijdom

Liefde . Lojaliteit . Passie
Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Dissipline

Die skool streef deurgaans om ‘n streng dissipline konsekwent toe te pas. Leerlinge moet egter steeds met die nodige vrymoedigheid na personeel kan gaan oor enige saak. Leerlingdissipline (VRL) word sterk aangemoedig! Die volgende reëls moet deurgaans gehoorsaam word:

Die skooldag neem stiptelik om 07:10 in aanvang. Leerlinge moet reeds by die skool wees. Met die Iui van die klok, beweeg leerlinge na die vierkant waar hulle in klasverband aantree. Na die opening beweeg leerlinge na die voogklasse. Die 3 minute reël geld gedurig vir klaswisseling.

 

lndien ’n leerder laat is, moet hy/sy by die kantoor aanmeld voordat sodanige leerling met ‘n briefie registerklas toe gaan. Aan die einde van die dag Iui een klok, waar leerlinge afsluit in die klas en wegpak. Die personeellid verdaag dan die leerlinge. Geen afskryf word in registerklasse of waar ook al geduld nie. Leerlinge mag nie gedurende klastyd uit ’n klas wees nie.

n Dissiplinêre stelsel gebasseer op punte, is ook deur die Beheerliggaam aanvaar en word streng toegepas. lndien 'n leerling 50 punte volgens die stelsel het, verskyn so n leerling voor die VRL. Die leerlinge probeer hom/haar oortuig om te verander. Na 100 punte kom so 'n leerling voor die dissiplinre komitee wat uit die Bestuurspan en Graadvoog bestaan! Na 150 punte gaan sodanige leerder voor die issiplinêre komitee van die Beheerliggaam verskyn. Moontlike uitsetting van tot twee weke kan oorweeg word.