Hans Strijdom

Liefde . Lojaliteit . Passie
Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Algemene skoolaangeleenthede

Inskryf van nuwe leerders

Die Ieerder se ouers maak ’n afspraak om die skool te besoek. Die Ieerder en sy ouers/voog moet teenwoordig wees. Die Hoof/Adjunkhoof/ Departementshoof voer ‘n onderhoud met die Ieerder en sy ouers (in die senior sekondêre fase word na so ‘n leerling se vakkeuses gekyk en word aanbevelings gedoen.) Die leerling word dan verwys na die administratiewe dames waar die nodige dokumente vir inskrywing by die skool/koshuis hanteer word.

Die volgende dokumentasie word vereis:

  • Afskrite van ouer/s se ID-Dokumente.
  • Leerder se geboortesertifikaat.
  • Volledige en nuutste rapport.
  • Leerder se Immuniseringskaart.
  • Oorplasingskaart indien die Ieerder reeds een het. Andersins word die oorplasingskaart aangevra deur ons by die vorige skool.

Na inskrywing voltooi is, word ’n toelatingsnommer aan die leerdertoegeken. Die Ieerder word in ’n voogklas geplaas en indien dit ’n koshuis Ieerder is, word die koshuisvader aan die Ieerder voorgestel.

Proses wanneer leerders die skool verlaat

Die Ieerder se ouers/voog moet weereens ’n afspraak met die Hoof of een van die bestuurspan maak, om die moontlike vertrek te bespreek. Gewoonlik word redes vir die vertrek aangevra en bespreek. Die Ieerder kry ‘n vorm by die Adminkantoor. Elke onderwyser teken die vorm nadat hulie seker is dat alle leermateriaal ter sprake, terug gehandig is. By die finansie kantoor word seker gemaak dat alle gelde opbetaal is. ‘n Oorplasingskaart word dan uitgereik. Nadat die nuwe skool die Ieerder se besonderhede aanvra, word dit aan die skool gepos.

Reëls aangaande skoolbywoning

Skoolbywoning is verpligtend vir alle ingeskrewe leerlinge van die skool. Indien ’n leerling skool nie kan bywoon me, is dit die plig van die ouer/voog om die skool in kennis te stel. Veral graad 8 en 9 leerlinge is verplig om skool by te woon. Die ouers kan as medepligtiges aangekla word, indien so 'n Ieerder nie skool bywoon nie. Wanneer die leerling weer terug is by die skool, moet ’n doktersbrief of brief van die ouer aan die register onderwyser/graadvoog oorhandig word. Indien die leerling vir meer as elf dae sonder verskoning vanaf die skool is, kan eksamen toelating vir sodanige leerling geweier word. Indien die leerling vir vyf dae afwesig is, word ‘n brief aan die ouer gestuur waar bekommernis oor die bywoning uitgespreek word. lndien die leerling agt dae afwesig is, word die ouer versoek om die afwesighede met die skool te kom bespreek. Moontlike hulp en oplossings word oorweeg. lndien ’n leerling voor 10 uur die skool verlaat, word dit as ’n dag afwesig gereken.

Ouer- en inligtingsaande

Drie inligtingsaande word gewoonlik gehou. Aan die begin van die jaar met Graad 12 ouers en Ieerlinge. Die jaar se program, moontlike struikelblokke, akademie,afwesighede, studieroosters en studie metodes, motors, afwesighede ens word met hul deurgetrap. Graad 8 ouers word ook genooi na ‘n inligtingasaand aan die begin van die jaar. Die eerste dag van skool word ouers ook om 13h00 in die saal toegespreek en verwelkom. Wat met graad agts gaan gebeur die volgende twee weke tot die groentjiekonsert, word bespreek. Alle sake rakende koshuisleerlinge word ook bespreek. Personeel word aan die ouers voorgestel. Die derde inligtingsaand is gewoonlik in Augustus vir Graad nege ouers. Dit handel gewoonlik oor vakkeuses vir Graad 10-12. Die Departementshoof Opvoedkundige Leiding hanteer hierdie sessie.

Klerebank

Die skool beskik oor sodanige klerebank wat hoofsaaklik vir behoeftige leerlinge gebruik word. Soms kom Ieerlinge aan die einde van die jaar na die skool en dan gee ons die nodige klerasie tot die volgende jaar. Ouers kan ook van die klere teen verminderde pryse aankoop. Aan die einde van die jaar, word die matrikulante versoek om hul ou klere aan die skool te skenk.